Arkivkoppling Long-Term Archive

Generellt om Arkivkoppling

Våra olika tilläggsprodukter inom Arkivkoppling kopplar ihop EDP Vision med olika arkiv för löpande arkivering av handlingar i avslutande ärenden. 

För att möta behovet av en digital arbetsprocess finns kopplingar mot digitala arkivlösningar. Med denna integrationslösningen går ärenden och handlingar från registrering till arkivering i ett enda flöde. På så sätt läggs tiden på att handlägga ärenden, inte dokument.  

Arkivering kan ske på två sätt, dels genom att ett ärende arkiveras separat eller att en mängd ärenden arkiveras samtidigt. Med EDP Vision filterfunktion går det enkelt att söka fram ärenden i enlighet med den dokumentplan som råder. Efter en första inställning transformeras arkiveringen från en tidsödande utrensning till en tvåstegsprocess – filtrera och arkivera.  

Vi använder Riksarkivets specifikation FGS för ärendehantering (Dnr RA 13-4767123 version 1.0) Saknar du en koppling till annat arkiveringsverktyg? Kontakta oss för en lösning som passar din verksamhet! Varje kund kan göra flera egna inställningar för vilka fält från ärende, händelse, tillsynsobjekt m.m. som ska tas med i arkiveringen via egendefinierade fält i FGS-standarden.

Arkivkopling Long-Term Archive

Formpipes Long-Term Archive är en modern arkiveringslösning för verksamheter som eftersöker säkerhet, spårbarhet och flexibilitet. Long-term Archive ökar tillgängligheten till korrekt information och uppfyller de lagar och krav som finns inom området e-arkivering. 

Med tilläggsprodukten Arkivkoppling Long-Term Achive går det att koppla ihop Long-Term Achive med EDP Vision för att löpande arkivera avslutade handlingar. Efter arkiveringen får EDP Vision tillbaka ett kvitto som systemet behandlar och användaren kan se vad som är arkiverat från EDP Vision. 

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.