Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy

 1. En översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger dig en lättnavigerad översikt över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Termen ”personuppgifter” omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration, som vi har inkluderat under denna kopia.

Registrering av uppgifter på denna webbplats

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av att du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.

Andra uppgifter kommer att registreras av våra IT-system automatiskt eller efter att du har samtyckt till att de registreras under ditt besök på webbplatsen. Dessa uppgifter består främst av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för besöket). Denna information registreras automatiskt när du besöker denna webbplats.

För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

En del av informationen genereras för att garantera ett felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan komma att användas för att analysera dina användarmönster.

 1. Värdskap

Externt webbhotell

Denna webbplats drivs av en extern tjänsteleverantör (Loopia). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, avtalsinformation, kontaktinformation, namn, åtkomst till webbsidor och andra data som genereras via en webbplats.

Värden används i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b i GDPR) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla våra onlinetjänster på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (artikel 6.1 f i GDPR). Om lämpligt samtycke har inhämtats sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR. Detta samtycke kan när som helst återkallas.

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och för att följa våra instruktioner med avseende på sådana uppgifter.

Databehandling

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett avtal som krävs av dataskyddslagar som garanterar att de behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

 1. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

När du använder denna webbplats kommer en mängd olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in samt för vilka ändamål vi använder dessa uppgifter. Den förklarar också hur och i vilket syfte informationen samlas in.

Vi vill härmed informera dig om att överföring av data via Internet (dvs. via e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data mot åtkomst från tredje part.

Information om den ansvariga parten (kallad ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)

Personuppgiftsansvarig på denna webbplats är:

Vertigis AB
Järnvägsgatan 93
SE-245 34, Staffanstorp

Telefon: 046-23 45 50
E-post: info-se@vertigis.com

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamålen med och resurserna för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringens varaktighet

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills det syfte för vilket de samlades in inte längre gäller. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); I det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandlingen på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt artikel 9.1 i GDPR. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land baseras databehandlingen också på artikel 49.1 a i GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b i GDPR. Dessutom, om dina uppgifter krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet, behandlar vi dem på grundval av artikel 6.1 c i GDPR. Dessutom kan databehandlingen utföras på grundval av vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall finns i följande stycken i denna integritetspolicy.

Utnämning av ett dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

DEUDAT GmbH
Zehntenhofstr.5 b
65201 Wiesbaden
Germany
E-post: gdpr@vertigis.com

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett brett spektrum av databehandlingstransaktioner är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett oss. Detta ska inte påverka lagligheten av någon datainsamling som skedde före din återkallelse.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direktreklam (artikel 21 i GDPR)

OM UPPGIFTER BEHANDLAS PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL 6.1 E ELLER F I GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUND AV DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN ALL PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR ALL BEHANDLING AV UPPGIFTER, SE DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU LÄMNAR IN EN INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN PRESENTERA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER, SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT BEDRIVA DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN REKLAM. DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att lämna in ett klagomål gäller oberoende av andra administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden som finns tillgängliga som rättsliga medel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnas till dig eller en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att göras om det är tekniskt möjligt.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om webbläsarens adressrad växlar från ”http://” till ”https://” och även genom att låsikonen visas i webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information om, rättelse och radering av uppgifter

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst.

Rätt att kräva begränsning av behandlingen

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra det kan du kontakta oss när som helst. Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

 • I händelse av att du skulle bestrida riktigheten av dina uppgifter som arkiverats av oss, kommer vi vanligtvis att behöva lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har utförts på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas i stället för att kräva att dessa uppgifter raderas.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga rättigheter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att de raderas.
 • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21.1 i GDPR måste dina och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – med undantag för arkivering – endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som åberopas av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.

 1. Registrering av uppgifter på denna webbplats

Cookies

Våra webbplatser och sidor använder vad branschen kallar ”cookies”. Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller så arkiveras de permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies förblir arkiverade på din enhet tills du aktivt raderar dem, eller de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall är det möjligt att cookies från tredje part lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (cookies från tredje part). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att dra nytta av vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har en mängd olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan cookies (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Syftet med andra cookies kan vara att analysera användarmönster eller visa reklammeddelanden.

Cookies som krävs för att utföra elektroniska kommunikationstransaktioner eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller de som är nödvändiga för att optimera (nödvändiga cookies) på webbplatsen (t.ex. cookies som ger mätbara insikter om webbpubliken) ska lagras på grundval av artikel 6.1 f i GDPR.  om inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för att säkerställa ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ditt samtycke till lagring av cookies och liknande igenkänningstekniker har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av det erhållna samtycket (artikel 6.1 a iBNPR; detta samtycke kan återkallas när som helst.

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du kommer att meddelas varje gång cookies placeras och att tillåta godkännande av cookies endast i specifika fall. Du kan också utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet eller aktivera raderingsfunktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies inaktiveras kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

I händelse av att cookies från tredje part används eller om cookies används för analytiska ändamål kommer vi att separat meddela dig i samband med denna dataskyddspolicy och, i förekommande fall, be om ditt samtycke.

Loggfiler för server

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare kommunicerar till oss automatiskt. Informationen består av:

 • Typ och version av webbläsare som används
 • Det operativsystem som används
 • URL för referent
 • Värdnamnet för den dator som används
 • Tidpunkten för serverförfrågan
 • IP-adressen

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av en tekniskt felfri avbildning och optimering av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

Begäran via e-post, telefon, fax eller via kontaktformulär

Om du kontaktar oss via e-post, telefon,  fax eller via kontaktformuläret  kommer din begäran, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller krävs för att utföra åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av förfrågningar som skickas till oss (artikel 6.1 f i GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) om det har erhållits. Samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du begär att vi ska radera, återkallar ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringsperioder – förblir opåverkade.

Registrering på denna webbplats

Du har möjlighet att registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare webbplatsfunktioner. Vi kommer endast att använda de uppgifter du anger i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den information som vi begär vid registreringstillfället måste anges i sin helhet. I annat fall avvisar vi registreringen.

För att meddela dig om viktiga ändringar i omfattningen av vår portfölj eller i händelse av tekniska ändringar kommer vi att använda den e-postadress som angavs under registreringsprocessen.

Vi kommer att behandla de uppgifter som anges under registreringsprocessen på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

De uppgifter som registreras under registreringsprocessen kommer att lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats. Därefter ska sådana uppgifter raderas. Detta ska inte påverka obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter.

 1. Analysverktyg och reklam

Google Taggstyrning

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inga användarprofiler, lagrar inte cookies och utför inga oberoende analyser. Den hanterar och kör bara de verktyg som är integrerade via den. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Google Tag Manager används på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av snabb och okomplicerad integration och administration av olika verktyg på sin webbplats. Om lämpligt samtycke har inhämtats sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR. Detta samtycke kan när som helst återkallas.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som syftar till att säkerställa överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF är skyldigt att följa dessa dataskyddsstandarder. För mer information, vänligen kontakta leverantören under följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteendemönster. För detta ändamål får webbplatsoperatören en mängd olika användardata, såsom besökta sidor, tid som spenderas på sidan, det använda operativsystemet och användarens ursprung. Dessa data sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas respektive slutenhet för webbplatsbesökaren.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarens beteendemönster (t.ex. cookies eller fingeravtryck från enheten). Den information om användningen av webbplatsen som registreras av Google överförs som regel till en Google-server i USA, där den lagras.

Användningen av dessa tjänster sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Företaget är certifierat i enlighet med ”EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som syftar till att säkerställa överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF är skyldigt att följa dessa dataskyddsstandarder. För mer information, vänligen kontakta leverantören under följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonymisering

På denna webbplats har vi aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen kommer endast i undantagsfall att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av denna webbplats för att generera rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster till operatören av denna webbplats som är relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. IP-adressen som överförs i samband med Google Analytics från din webbläsare kommer inte att slås samman med andra uppgifter som Google har tillgång till.

Plugin-program för webbläsare

Du kan förhindra att Google registrerar och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

För mer information om Google Analytics hantering av användardata, se Googles dataskyddsdeklaration på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Behandling av avtalsuppgifter

Vi har ingått ett avtal om databehandling med Google och tillämpar de stränga bestämmelserna från de tyska dataskyddsmyndigheterna till fullo när vi använder Google Analytics.

 1. Sociala medier

Databehandling via sociala nätverk

Vi upprätthåller offentligt tillgängliga profiler i sociala nätverk. De enskilda sociala nätverk vi använder hittar du nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Twitter etc. kan i allmänhet analysera ditt användarbeteende på ett omfattande sätt om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll i sociala medier (t.ex. gilla-knappar eller bannerannonser). När du besöker våra sidor på sociala medier utlöses många dataskyddsrelevanta behandlingar. Mer i detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår sida för sociala medier kan operatören av den sociala medieportalen tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto på respektive sociala medieportal. I det här fallet samlas dessa uppgifter in, till exempel via cookies som lagras på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av de sociala medieportalerna skapa användarprofiler där deras preferenser och intressen lagras. På så sätt kan du se intressebaserad annonsering i och utanför din närvaro på sociala medier. Om du har ett konto hos det sociala nätverket kan intressebaserad reklam visas på alla enheter som du är inloggad på eller har loggat in på.

Observera också att vi inte kan spåra all behandling på portalerna för sociala medier. Beroende på leverantör kan därför ytterligare behandling utföras av operatörerna av portalerna för sociala medier. Mer information finns i användarvillkoren och sekretesspolicyn för respektive sociala medieportal.

Rättslig grund

Våra framträdanden i sociala medier bör säkerställa bredast möjliga närvaro på Internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f i GDPR. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder som ska specificeras av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 a i GDPR).

Ansvar och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra sociala medier (t.ex. Facebook) är vi, tillsammans med operatören av den sociala medieplattformen, ansvariga för den databehandling som utlöses under detta besök. Du kan i princip skydda dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) gentemot oss samt gentemot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. Facebook).

Observera att vi, trots det delade ansvaret med operatörerna av portalerna för sociala medier, inte har fullt inflytande över databehandlingen av portalerna för sociala medier. Våra alternativ bestäms av respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt från oss via sociala medier kommer att raderas från våra system så snart du ber oss att radera dem, du återkallar ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör. Lagrade cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagringsperioder – förblir opåverkade.

Vi har ingen kontroll över lagringstiden för dina uppgifter som lagras av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna ändamål. För mer information, kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

Enskilda sociala nätverk

LinkedIn (på engelska)

Vi har en LinkedIn-profil. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn använder reklamcookies.

Om du vill inaktivera LinkedIns reklamcookies kan du använda följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Dataöverföringen till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa und https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Mer information om hur de hanterar dina personuppgifter finns i LinkedIns integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 1. Anpassade tjänster

Hantering av sökandes uppgifter

Vi erbjuder webbplatsbesökare möjligheten att skicka in jobbansökningar till oss (t.ex. via e-post, via posttjänster eller genom att skicka in jobbansökningsformuläret online). Nedan kommer vi att informera dig om omfattningen, syftet och användningen av de personuppgifter som samlas in från dig i samband med ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig om att insamlingen, behandlingen och användningen av dina uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämpliga dataskyddsrättigheter och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter alltid kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

Omfattning och syfte med insamlingen av uppgifter

Om du skickar in en jobbansökan till oss kommer vi att behandla alla tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar som gjorts under anställningsintervjuer etc.), om de är skyldiga att fatta ett beslut om etablering eller ett anställningsförhållande. De rättsliga grunderna för ovanstående är artikel 6.1 b i GDPR (allmänna avtalsförhandlingar) och – förutsatt att du har gett oss ditt samtycke – artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Inom vårt företag kommer dina personuppgifter endast att delas med personer som är involverade i behandlingen av din jobbansökan.

Om din jobbansökan skulle leda till att du rekryteras kommer de uppgifter du har lämnat att arkiveras på grundval av artikel 6.1 b i GDPR i syfte att implementera anställningsförhållandet i vårt databehandlingssystem.

Period för arkivering av uppgifter

Om vi inte kan ge dig ett jobberbjudande eller om du avvisar ett jobberbjudande eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att behålla de uppgifter du har lämnat på grundval av våra legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR) i upp till 6 månader från slutet av ansökningsförfarandet (avslag eller återkallande av ansökan). Därefter kommer uppgifterna att raderas och de fysiska ansökningshandlingarna kommer att förstöras. Lagringen fungerar särskilt som bevis i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter utgången av 6-månadersperioden (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättslig tvist) kommer radering endast att ske när syftet med ytterligare lagring inte längre gäller.

Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) eller om lagstadgade krav på lagring av uppgifter förhindrar radering.

Status: 08/2030