Personuppgiftspolicy

Deklaration om dataskydd (Personuppgiftspolicy)

 

  1. En översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger dig en lättnavigerad översikt över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Begreppet ”personuppgifter” omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd hänvisar vi till vår dataskyddsdeklaration, som vi har bifogat under denna kopia.

 

Registrering av uppgifter på denna webbplats

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av att du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.

Andra uppgifter ska registreras av våra IT-system automatiskt eller efter att du samtycker till att de registreras under ditt besök på webbplatsen. Dessa uppgifter består främst av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då webbplatsen besöktes). Denna information registreras automatiskt när du besöker denna webbplats.

 

I vilka syften använder vi dina uppgifter?

En del av informationen genereras för att garantera att webbplatsen tillhandahålls felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera dina användarmönster.

 

  1. Hosting

Externt webbhotell

Den här webbplatsen är värd för en extern tjänsteleverantör (Loopia). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdföretagets servrar. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, kontraktsinformation, kontaktinformation, namn, tillgång till webbsidor och andra uppgifter som genereras via en webbplats.

 

Värden används i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b i GDPR) och i syfte att säkerställa ett säkert, snabbt och effektivt tillhandahållande av våra onlinetjänster av en professionell leverantör (artikel 6.1 f i GDPR). Om lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a GDPR. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

 

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och följa våra instruktioner med avseende på sådana uppgifter.

 

Behandling av uppgifter

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagarna och som garanterar att de behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast baserat på våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

 

  1. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför behandlar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

 

När du använder den här webbplatsen samlas en mängd olika personuppgifter in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. I denna dataskyddsdeklaration förklaras vilka uppgifter vi samlar in samt för vilka ändamål vi använder dessa uppgifter. Den förklarar också hur och i vilket syfte uppgifterna samlas in.

Vi vill härmed informera dig om att överföringen av uppgifter via Internet (dvs. via e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifterna mot åtkomst från tredje part.

 

Information om den ansvariga parten (kallad ”registeransvarig” i GDPR)

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är:

 

E. D. P. Consult AB

Järnvägsgatan 93

SE-245 34 Staffanstorp

Telefon: 046-23 45 50

E-post: info-se@vertigis.com

 

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamålen med och resurserna för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

 

Lagringens varaktighet

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna dataskyddsdeklaration kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills det syfte för vilket de samlades in inte längre är tillämpligt. Om du gör gällande en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer raderingen att ske efter det att dessa skäl upphör att gälla.

 

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandlingen på denna webbplats

Om du har gett ditt samtycke till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9.2 a GDPR, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt art. 9.1 DSGVO. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land grundar sig databehandlingen också på Art. 49.1 a GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att uppfylla ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi dina uppgifter på grundval av Art. 6(1)(b) GDPR. Om dina uppgifter dessutom krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem på grundval av art. 6(1)(c) GDPR. Vidare kan databehandlingen ske på grundval av vårt berättigade intresse enligt Art. 6(1)(f) GDPR. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall ges i följande punkter i denna dataskyddsdeklaration.

 

Utseende av ett dataskyddsombud

 

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

 

EDP

Attn: Dataskyddsombud

Järnvägsgatan 93

245 34 Staffanstorp

E-post: gdpr-se@vertigis.com

 

Information om överföring av uppgifter till USA och andra länder utanför EU

Vi använder bland annat verktyg från företag med säte i USA eller andra ur dataskyddssynpunkt osäkra länder utanför EU. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter potentiellt överföras till dessa länder utanför EU och behandlas där. Vi måste påpeka att det i dessa länder inte går att garantera en dataskyddsnivå som är jämförbar med den i EU. Amerikanska företag har till exempel mandat att lämna ut personuppgifter till säkerhetsorganen, och du som registrerad har inga möjligheter att försvara dig i domstol. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. Secret Service) kan behandla, analysera och permanent arkivera dina personuppgifter i övervakningssyfte. Vi har ingen kontroll över dessa behandlingsaktiviteter.

 

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett stort antal databehandlingstransaktioner är möjliga endast om du ger ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett oss. Detta ska inte påverka lagligheten av den insamling av uppgifter som skedde före din återkallelse.

 

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direktreklam (artikel 21 i GDPR).

I HÄNDELSE AV ATT UPPGIFTER BEHANDLAS PÅ GRUNDVAL AV ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR ALL PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR ALL BEHANDLING AV UPPGIFTER, VÄNLIGEN SE DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DE BERÖRDA PERSONUPPGIFTERNA, SÅVIDA VI INTE KAN LÄGGA FRAM TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER (INVÄNDNING I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 I DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN). 21.1 GDPR).

 

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT BEDRIVA DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER I SYFTE ATT BEDRIVA SÅDAN REKLAM. DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER MOT DETTA KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.2 GDPR).

 

Rätt att anmäla ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade personer rätt att anmäla ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att anmäla klagomål gäller oberoende av andra administrativa eller rättsliga förfaranden som är tillgängliga som rättsliga medel.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal till dig eller en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva att uppgifterna överförs direkt till en annan registeransvarig kommer detta att ske endast om det är tekniskt genomförbart.

 

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden i webbläsaren växlar från ”http://” till ”https://” och även genom att låssymbolen visas i webbläsarens rad.

 

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

 

Information om, rättelse och radering av uppgifter

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst.

 

Rätt att kräva begränsningar av behandlingen

Du har rätt att kräva att begränsningar införs när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss. Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

– Om du skulle bestrida att dina uppgifter som vi har arkiverat är korrekta behöver vi vanligtvis en viss tid för att verifiera detta påstående. Under tiden som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

– Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/förs på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva att dessa uppgifter raderas.

– Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga rättigheter har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering av dem.

– Om du har gjort en invändning i enlighet med art. 21.1 GDPR måste dina och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som överväger har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

 

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – med undantag för arkivering – endast behandlas med förbehåll för ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som åberopas av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.

 

  1. Registrering av uppgifter på denna webbplats

Kakor

Våra webbplatser och sidor använder det som branschen kallar ”cookies”. Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller så arkiveras de permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies förblir arkiverade på din enhet tills du aktivt raderar dem eller tills de automatiskt raderas av din webbläsare.

 

I vissa fall är det möjligt att cookies från tredje part lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (cookies från tredje part). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att dra nytta av vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

 

Cookies har en mängd olika funktioner. Många cookies är tekniskt viktiga eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan cookies (t.ex. funktionen för kundvagn eller visning av videor). Syftet med andra cookies kan vara analys av användarmönster eller visning av reklambudskap.

 

Cookies som krävs för att utföra elektroniska kommunikationstransaktioner eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller som är nödvändiga för att optimera webbplatsen (nödvändiga cookies) (t.ex. cookies som ger mätbara insikter om webbpubliken) ska lagras på grundval av Art. 6(1)(f) GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för att säkerställa ett tekniskt felfri och optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ditt samtycke till lagring av cookies och liknande igenkänningstekniker har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av det erhållna samtycket (artikel 6.1 a i GDPR); detta samtycke kan återkallas när som helst.

 

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du meddelas varje gång cookies placeras och att tillåta att cookies accepteras endast i specifika fall. Du kan också utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt eller aktivera raderingsfunktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

 

Om cookies från tredje part används eller om cookies används för analytiska ändamål kommer vi att separat informera dig i samband med denna dataskyddspolicy och, i förekommande fall, be om ditt samtycke.

 

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt förmedlar till oss. Informationen omfattar följande:

– Typ och version av webbläsare som används.

– Det använda operativsystemet.

– Hänvisande URL

– Värdnamnet på den dator som använder webbplatsen

– Tiden för serverförfrågan.

– IP-adressen

 

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

 

Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 1.1 i artikel 2.1 i EG-fördraget. 6.1 f GDPR. Operatören av webbplatsen har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri skildring och optimering av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

 

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

 

Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6(1)(b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller krävs för att utföra åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt legitima intresse av effektiv hantering av förfrågningar som lämnats till oss (artikel 6.1 f i GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) om det har erhållits; samtycket kan återkallas när som helst.

 

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar stannar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringsperioder – förblir oförändrade.

 

Registrering på denna webbplats

Du har möjlighet att registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder de uppgifter du anger endast för att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifter som vi begär vid registreringen måste anges fullständigt. I annat fall kommer vi att avvisa registreringen.

 

För att meddela dig om viktiga ändringar av omfattningen av vår portfölj eller vid tekniska ändringar kommer vi att använda den e-postadress som du angett vid registreringen.

 

Vi kommer att behandla de uppgifter som angetts under registreringsprocessen på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

 

De uppgifter som registreras under registreringsprocessen ska lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats. Därefter ska sådana uppgifter raderas. Detta ska inte påverka obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter.

 

  1. Analysverktyg och reklam

Google Tag Manager

Vi använder oss av Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager i sig skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och utför inga oberoende analyser. Den hanterar och driver endast de verktyg som integreras via den. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

 

Google Tag Manager används på grundval av art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att snabbt och okomplicerat integrera och administrera olika verktyg på sin webbplats. Om lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a GDPR. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

 

Google Analytics

På denna webbplats används funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendemönster hos webbplatsbesökare. För detta ändamål får webbplatsoperatören en mängd olika användardata, t.ex. sidor som besöks, tid som spenderas på sidan, det använda operativsystemet och användarens ursprung. Dessa uppgifter sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.

 

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren för att analysera användarens beteendemönster (t.ex. cookies eller fingeravtryck från enheten). Den information om användningen av webbplatsen som registreras av Google överförs i regel till en Google-server i USA, där den lagras.

 

Användningen av dessa tjänster sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Närmare uppgifter finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat funktionen för IP-anonymisering. Som ett resultat av detta kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen överförs till en av Googles servrar i USA och förkortas där endast i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av denna webbplats för att skapa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster till operatören av denna webbplats som är relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. Den IP-adress som överförs i samband med Google Analytics från din webbläsare ska inte slås samman med andra uppgifter som Google förfogar över.

 

Plugin för webbläsare

Du kan förhindra att dina uppgifter registreras och behandlas av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

För mer information om hur Google Analytics hanterar användardata kan du läsa Googles dataskyddsdeklaration på följande adress: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

Behandling av avtalsuppgifter

Vi har genomfört ett avtalsdatabehandlingsavtal med Google och tillämpar de tyska dataskyddsmyndigheternas stränga bestämmelser fullt ut vid användningen av Google Analytics.

 

  1. Plugins och verktyg

Google Web Fonts

För att säkerställa att de typsnitt som används på denna webbplats är enhetliga använder denna webbplats så kallade Web Fonts som tillhandahålls av Google. När du öppnar en sida på vår webbplats laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att text och typsnitt ska kunna visas korrekt.

 

För att göra detta måste webbläsaren du använder upprätta en anslutning till Googles servrar. Som ett resultat av detta får Google reda på att din IP-adress användes för att komma åt den här webbplatsen. Användningen av Google Web Fonts bygger på Art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en enhetlig presentation av typsnittet på operatörens webbplats. Om lämpligt samtycke har erhållits, sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1 a GDPR. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

 

Om din webbläsare inte skulle ha stöd för webbtypsnitt kommer ett standardtypsnitt installerat på din dator att användas.

 

För mer information om Googles webbtypsnitt, följ den här länken: https://developers.google.com/fonts/faq och läs Googles dataskyddsdeklaration under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

  1. Sociala medier

Behandling av uppgifter via sociala nätverk

Vi upprätthåller offentligt tillgängliga profiler i sociala nätverk. De enskilda sociala nätverk som vi använder finns nedan.

 

Sociala nätverk som Facebook, Twitter etc. kan i allmänhet analysera ditt användarbeteende på ett omfattande sätt om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll från sociala medier (t.ex. gilla-knappar eller reklambanners). När du besöker våra sidor i sociala medier utlöses många dataskyddsrelevanta bearbetningar. I detalj:

Om du är inloggad på ditt konto i sociala medier och besöker vår sida i sociala medier kan operatören av portalen för sociala medier tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har något konto hos respektive sociala medieportal. I detta fall samlas dessa uppgifter in till exempel via cookies som lagras på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

 

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av portaler för sociala medier skapa användarprofiler där deras preferenser och intressen lagras. På så sätt kan du se intressebaserad reklam inom och utanför din närvaro på sociala medier. Om du har ett konto hos det sociala nätverket kan intressebaserad reklam visas på alla enheter som du är inloggad på eller har loggat in på.

 

Observera också att vi inte kan spåra alla behandlingsåtgärder på de sociala mediernas portaler. Beroende på leverantören kan därför ytterligare behandlingar utföras av operatörerna av portaler för sociala medier. Närmare uppgifter finns i användarvillkoren och sekretesspolicyn för respektive sociala medieportaler.

 

Rättslig grund

Våra framträdanden i sociala medier ska säkerställa en så bred närvaro som möjligt på Internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6 (1) lit. f GDPR. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder som ska specificeras av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i art. 6.1 a GDPR).

 

Ansvar och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra sociala medier (t.ex. Facebook) är vi, tillsammans med operatören av den sociala medieplattformen, ansvariga för den databehandling som utlöses under detta besök. Du kan i princip skydda dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandlingen, dataportabilitet och klagomål) gentemot oss samt gentemot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. Facebook).

 

Observera att vi trots det delade ansvaret med operatörerna av portaler för sociala medier inte har fullt inflytande över databehandlingsverksamheten i portaler för sociala medier. Våra alternativ bestäms av respektive leverantörs företagspolicy.

 

Lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt från oss via närvaron i sociala medier raderas från våra system så snart du ber oss att radera dem, du återkallar ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör. Lagrade cookies finns kvar på din enhet tills du raderar dem. Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagringsperioder – påverkas inte.

 

Vi har ingen kontroll över lagringstiden för dina uppgifter som lagras av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna syften. För mer information kan du kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

 

Enskilda sociala nätverk

 

LinkedIn

Vi har en LinkedIn-profil. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn använder sig av reklamcookies.

 

Om du vill inaktivera LinkedIns reklamcookies kan du använda följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa och https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

För mer information om hur de hanterar dina personuppgifter, se LinkedIns integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

  1. Anpassade tjänster

Hantering av uppgifter om sökande

Vi erbjuder webbplatsbesökare möjligheten att skicka in jobbansökningar till oss (t.ex. via e-post, via post eller genom att skicka in jobbansökningsformuläret online). Nedan informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av de personuppgifter som samlas in från dig i samband med ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig om att insamlingen, bearbetningen och användningen av dina uppgifter kommer att ske i enlighet med gällande dataskyddsrättigheter och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter alltid kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

 

Omfattning och syfte med insamlingen av uppgifter

Om du skickar in en jobbansökan till oss kommer vi att behandla alla tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar under anställningsintervjuer etc.), om de behövs för att fatta ett beslut om upprättandet av ett anställningsförhållande eller ett anställningsförhållande. De rättsliga grunderna för det ovannämnda är Art. 6.1 b GDPR (allmänna avtalsförhandlingar) och – förutsatt att du har gett oss ditt samtycke – Art. 6(1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla det samtycke som du har gett. Inom vårt företag kommer dina personuppgifter endast att delas med personer som är involverade i behandlingen av din jobbansökan.

 

Om din jobbansökan skulle leda till att du blir rekryterad kommer de uppgifter du lämnat att arkiveras på grundval av Art. 6(1)(b) GDPR i syfte att genomföra anställningsförhållandet i vårt databehandlingssystem.

 

Period för arkivering av uppgifter

Om vi inte kan ge dig ett arbetserbjudande eller om du avvisar ett arbetserbjudande eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att bevara de uppgifter som du har lämnat in på grundval av våra legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR) i upp till sex månader från det att ansökningsförfarandet har avslutats (avvisande eller tillbakadragande av ansökan). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. Lagringen tjänar framför allt som bevis i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter utgången av sexmånadersperioden (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättstvist), kommer radering att ske först när syftet med ytterligare lagring inte längre föreligger.

 

Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen) eller om lagstadgade krav på lagring av uppgifter utesluter radering.

 

Status: 05/2022