EDP Future Fjärrvärme

Hantering och debitering i samma system!

I EDP Future Fjärrvärme hanteras och debiteras alla typer av avgifter för fjärrvärme, såsom energi, flöde, effekt, premier och engångsavgifter. Systemet innehåller fullständig information kring alla kunder, anläggningar, tjänster och mätarregister. Fakturautseendet anpassas enkelt efter dina önskemål och behov.

EDP Future Fjärrvärme säkerställer att uppgifter blir rätt och det går att samfakturera med andra verksamhetsområden, vilket skär ner både arbetstid och kostnader. All informationen hämtar du lätt och enkelt via lathundar från olika register, vilket ger garanti för att all information läggs upp på samma sätt oavsett användare.

Nedan beskriver vi all funktionalitet som kommer med EDP Future Fjärrvärme.

Du är alltid välkommen att kontakta oss och berätta vad just du behöver hjälp med! Du når oss via sales@edp.se eller telefon 046-23 45 50.

EDP Future Fjärrvärme innehåller ett avancerat marknadsstöd. Lättarbetat under hela processen från prospekt till färdig anläggning med all funktionalitet för kund, tjänst, mätare, förbrukning, omräkning, statistik och fakturering. Det finns omfattande register för mätare med teknikuppgifter, avläsningar samt hantering av värden och stöd för arbetet vid mätarbyten m.m.

Grundfunktioner

 • Kunddialog
 • Anläggning
 • Tjänst
 • Händelse
 • Reskontra
 • Faktura
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Ägarbyte
 • Bokföring
 • Statistik
 • Systemrutiner
 • Behörigheter
 • SQL-frågor

Huvudfunktioner

 • Marknadsstöd
 • Mätarhantering
 • Fakturering
 • Graddagsregister och förbrukningsmönster
 • Omräkning av abonnerad effekt
 • Installationshantering och bevakning
 • Statistik

Fakturering och Samfakturering

Flexibel taxestruktur som möjliggör fakturering av branschens olika typer av avgifter. Energi, flöde, effekt eller olika former av premier/engångsavgifter.

Fakturautseendet kan också anpassas på ett flexibelt sätt. Samfakturering tillsammans med produkt VA eller Renhållning kan ske generellt eller unikt för vissa kunder. Såväl som separat fakturering för produkt fjärrvärme. Tilläggsprodukter så som Bokföringsfil kan behövas.

Graddagsregister, tjänstkategori och nät

Lagring av graddagar för så korrekta förbrukningsberäkningar som möjligt. Avseende avläsningskontroller, årsförbrukningar och statistik där systemet kan relatera förbrukningarna till hur varmt eller kallt det varit under olika tidsperioder. Individuell hantering där anläggningar med avvikande temperaturberoende (normalårskorrigering) och förbrukningsmönster kan hanteras separat anpassat för varje kundtyp. Graddagshanteringen tillsammans med tjänstkategori (småhus, Brf, industri etc.) och nät möjliggör god rapportering och statistik till kund och återrapportering till myndighet såsom SCB, EI och Energiföretagen i Sverige.

Statistik nyckeltal

Det finns statistikfunktion som tar fram nyckeltal för inrapportering till Statistiska centralbyrån (SCB), Energimarknadsinspektionen (EI) och Energiföretagen i Sverige (f.d. Svensk Fjärrvärme). Nyckeltalen är anpassade för respektive myndighets formulär.

Mätarhantering och automatisk avläsningsinläsning

Mätarregister för de olika mätarkomponenterna som ingår i en fjärrvärme-installation: integreringsverk, flödesmätare, tempgivare, fjärrterminal, etc. Lagring av mätvärden och uträknade värden som Δ t, flödesuppgifter Q/W, inläsningsfunktioner för fjärravlästa mätare från insamlingssystem såsom Kamstrup och Elvaco. Funktionen kräver tilläggsprodukten Avläsningsfil.

Efterhandskontroller för avlästa mätvärden

Vid inläsning av avläsningar sker direktkontroller mot avvikande värden för att förhindra att direkt felaktiga värden används för fakturering. Finns med individuella inställningar för Energi och Flöde.

Avkylningslista

Avkylningslista för att kunna bearbeta kunder med anläggningar som har sämre värden. Funktionen tar fram en lista och ett underlag på de anläggningar som behöver ses över.

Massregistrering av mätare

Det går att massregistrera fjärrvärmemätare med flera apparaturgrupper samtidigt. All information i massregistreringen som är enhetlig & generell för respektive apparaturgrupp kan registreras vid ett och samma tillfälle.

Omräkning abonnerad effekt (årligen)

Beräkna abonnerad effekt (debiteringseffekten) årligen. På motsvarande sätt som funktionen ”Omräkning årsförbrukning energi” fungerar. Denna funktion använder kategoritalsmodellen vid beräkning. Har värmeverket en annan beräkningsmodell kan vi med hjälp av ett underlag i Excel och skriptfunktion i EDP Future uppdatera värdena för abonnerad effekt, vilket normalt sett sker årligen i januari.

Omräkning årsförbrukning energi (normalårskorrigerad)

Om man vill räkna om årsförbrukning årligen istället för löpande, systemet tar i beräkning de tre senaste åren för ny normalårskorrigerad årsförbrukning. I menyn skapas ett underlag där det först selekteras vilka tjänster som ska tas med i omräkningen av årsförbrukningen. Här går det att selektera bort tjänster för vidare utredning, innan den årliga uppdateringen körs. De som har löpande omräkning har nytta av funktionen för att kunna lista och bearbeta tjänster som har väldigt hög respektive låg förbrukning eller har en markant förändring i årsförbrukning, jämfört med tidigare år. Funktionen kan även användas som underlag för andra beräkningar där årsförbrukning används i taxorna.

Mina sidor och E-tjänster

Det finns möjlighet till Mina sidor/E-tjänster i EDP Future i en något begränsad form för produkt fjärrvärme. Denna funktion håller vi på och vidareutvecklar med kompletterande funktionalitet under 2022/2023.

Mätvärdesöversikt och förbrukningsstatistik på fakturan

Funktion för att medborgare ska kunna få återkommande information som visar förbrukning bakåt i tiden finns som en egen flik ”Förbrukning” i tjänst-bilden. I mätvärdesöversikten visas även värden för fjärrvärmeanläggningens effektivitet (Delta-T) och ineffektivitet (Q/W). Tabellerna för förbrukning i mätvärdesöversikten kan uppges på fakturan. För kundtjänst har EDP Future Fjärrvärme även en tydlig mätvärdesöversikt på tjänsten som underlättar vid dialogen med kunderna.

Registrering/inläsning provningsresultat mätare

Registrering och inläsning av provningsresultat mätare. Filinläsning av HydroStandard-filer och manuell registrering är möjlig genom tilläggsprodukt.

Mätarbytesunderlag

Mätarbytesunderlag finns som en menypunkt under fjärrvärmen där ett arbetsunderlag tas fram till hjälp för värmeverkets mätartekniker när mätare skall bytas. Underlaget har flertalet urvalsmöjligheter, bl.a. revisionstid, område eller apparaturgrupp. Möjlighet att brevledes avisera kund finns.

EDP Future

EDP Future är en serie program som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem för all debitering framförallt inom kommunal verksamhet men även för viss entreprenörsverksamhet. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.

EDP Future

EDP Future är en serie program som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem för all debitering framförallt inom kommunal verksamhet men även för viss entreprenörsverksamhet. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.