Projekt

Projekt

Med tilläggsproduken Projekt kan du på ett enkelt sätt registrera och överblicka de projekt som drivs i er verksamhet Det kan vara projekt för intern utveckling, samverkan, klimat, tillsyn eller kanske ett EU-projekt.

Ärendehanteringen i EDP Vision är integrerad för enkel hantering av diarieföring inom projektet. Ett obegränsat antal ärenden kan kopplas till ett projekt. Eftersom ärendehanteringen är kopplad till Projekt syns enkelt vilka händelser, beslut, filer och uppgifter som är kopplade till projektet.

Kontakter som är relevanta för projektet, såsom finansiärer, partners, deltagare, interna och externa projektledare etc. samlas enkelt och de kan ges olika roller i projektet. På så sätt tydliggörs vem projektet ska avrapporteras till och vem som är huvudprojektledare resp. huvudpartner.

I målregistret finns möjlighet att lägga till nämnds-, lokala, nationella eller globala mål och sedan koppla dem till projekten som drivs i er verksamhet för att tydliggöra vilka som hör ihop. I målregistret ges alltså överblick över vilka projekt men också tillsynsobjekt som är kopplade till och påverkar ett visst mål.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.